Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Algemene voorwaarden artikel 6 ter, lid 5, van Verordening (EU) nr. (269/2014)

(You will find the English translation below the Dutch version)

Algemene voorwaarden voor de toepassing van artikel 6 ter, lid 5, van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne in gevaar brengen of bedreigen

Op 3 juni 2022 werd de National Settlement Depostitory, Rusland (NSD) door Uitvoeringsverordening (EU) 2022/878 van de Raad tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

Op 6 oktober 2022 heeft de Raad in het kader van het 8ste  sanctiepakket een 5de lid aan artikel artikel 6 ter van Verordening (EU) nr. 269/2014 toegevoegd dat de vrijgave van bij NSD aangehouden of gedeponeerde tegoeden mogelijk maakt:

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 101 in bijlage I vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 7 januari 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, die vóór 3 juni 2022 met die entiteit zijn gesloten of waarbij die entiteit vóór 3 juni 2022 anderszins betrokken was, te beëindigen.

Artikel 6 ter, lid 5 biedt derhalve een mogelijkheid voor marktdeelnemers om zich terug te trekken uit NSD.  Deze mogelijkheid geldt alleen voor de verkoop van posities die via de bevroren rekeningen van NSD worden aangehouden, teneinde de relatie tussen de aanvrager en NSD te beëindigen.

Als bevoegde autoriteit, de Algemene Administratie van de Thesaurie, , de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van bij NSD gedeponeerde en op de rekeningen van een Belgische financiële instelling bevroren posities zoals bedoeld in artikel 6 ter, lid 5 van Verordening (EU) nr. 269/2014.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

 1. Het verzoek voor de vrijgave betreft de verkoop van posities (contanten of effecten) op bevroren rekeningen van NSD bij een Belgische financiële instelling;
 2. De verbintenis van een Europese ondernemer (garant);
 3. Een a priori rapportering (goedgekeurd door de garant) over ten minste :
  1. de te verkopen posities;
  2. de volledige due diligence van de aanvragers en hun uiteindelijke begunstigden;
  3. de betalingsinstructies en due diligence van de personen en entiteiten die voordeel zullen halen uit de opbrengsten van de verkoop van de betrokken posities;
 4. Een rapportering achteraf (goedgekeurd door de garant) over ten minste:
  1. de daadwerkelijk verkochte posities;
  2. de begunstigden van de verkoopopbrengst;
  3. het bewijs dat de opbrengst van de verkoop werd gestort bij een entiteit die niet is onderworpen zijn aan beperkende maatregelen;
 5. Deze voorwaarden worden toegepast in overeenstemming met de Europese wetgeving (met name Verordeningen nr. 269/2014 en nr. 833/2014 betreffende financiële beperkende maatregelen) en voor zover er geen andere gesanctioneerde entiteit bij betrokken is ;
 6. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen bij de Algemene Administratie van de Thesaurie via het adres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be is 7 januari 2023.

Niet-naleving van de genoemde voorwaarden wordt beschouwd als een schending van de financiële sancties, aangezien het krachtens artikel 9 van Verordening 269/2014 is verboden om bewust en opzettelijk activiteiten te ontplooien die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de verordening bedoelde maatregelen inzake bevriezing en terbeschikkingstelling van economische middelen worden omzeild.

Ingevolge artikel 6 van de wet van 13 mei 2003 betreffende de uitvoering van beperkende maatregelen van de Raad van de Europese Unie ten aanzien van bepaalde staten, personen en entiteiten, onverminderd de toepassing van strengere straffen, worden inbreuken op de maatregelen van de door de Europese Unie vastgestelde verordeningen of op de ter uitvoering van deze verordeningen genomen besluiten in het kader van de artikelen 75, 215 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 25 tot 25.000 euro.

Daarnaast kunnen inbreuken op de maatregelen in de door de Europese Unie vastgestelde verordeningen of op de ter uitvoering van deze verordeningen genomen besluiten in het kader van de artikelen 75, 215 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ook door de bevoegde minister worden bestraft met een administratieve boete van 250 tot 2.500.000 euro.

General conditions for the application of Article 6b(5) of Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures with regard to actions endangering or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

On 3 June 2022, the National Settlement Depostitory, Russia (NSD) was added to the list of natural and legal persons subject to restrictive measures by Council Implementing Regulation (EU) 2022/878 implementing Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

On 6 October 2022, in its 8th sanctions package, the Council amended Article 6b of Regulation (EU) No 269/2014 by adding a paragraph 5 allowing the release of funds held or deposited with NSD :

By way of derogation from Article 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entity listed under entry number 101 in Annex I, or the making available of certain funds or economic resources to that entity, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 7 January 2023 of operations, contracts or other agreements concluded with, or otherwise involving, that entity before 3 June 2022.

Article 6b(5) is therefore an opportunity for operators to divest from NSD and applies only to the sale of positions held through NSD's frozen accounts in order to terminate the relationship between the applicant and NSD.

As competent authority, the General Administration of the Treasury, has deemed the conditions appropriate for the sale of positions deposited with NSD and frozen in the accounts of a Belgian financial institution, as determined by Article 6b 5 of Regulation (EU) No 269/2014.

These conditions are as follows:

 1. The derogation request concerns the sale of positions (cash or securities) in NSD's frozen accounts with a Belgian financial institution;
 2. The commitment of an European operator (guarantor);
 3. A priori reporting (approved by the guarantor) and including:
  1. the positions to be sold;
  2. the full due diligence of the applicants and their beneficial owners;
  3. the payment instructions and due diligence of the persons and entities benefiting from the proceeds of the sale of the positions concerned;
 4. Ex-post reporting (approved by the guarantor) on:
  1. the positions actually sold;
  2. the beneficiaries of the sale proceeds;
  3. the evidence that the proceeds of the sale were deposited in a non-sanctioned entity;
 5. These conditions will be applied in compliance with European legislation (in particular Regulations No. 269/2014 and No. 833/2014 on financial restrictive measures) provided that no other sanctioned entity is involved ;
 6. The last date for submitting applications to the General Administration of the Treasury via the address quesfinvragen.tf@minfin.fed.be  is 7 January 2023 included.

Failure to comply with the aforementioned conditions will be considered as a violation of the financial sanctions since, pursuant to Article 9 of Regulation 269/2014, it is prohibited to engage, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the measures referred to in the article on freezing and making available economic resources.

Pursuant to Article 6 of the Law of 13 May 2003 on the implementation of restrictive measures adopted by the Council of the European Union against certain States, persons and entities, without prejudice to the application of more severe penalties, infringements of the measures contained in the regulations adopted by the European Union or decisions taken in application of these regulations within the framework of Articles 75, 215 and 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union are punishable by imprisonment for a period of between eight days and five years and a fine of between 25 and 25,000 euros.

Furthermore infringements of the measures contained in the regulations adopted by the European Union or in the decisions taken in application of these regulations within the framework of Articles 75, 215 and 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union may be punished by an administrative fine of 250 to 2,500,000 euros by the competent minister.