Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Borgsom voor voorlopige invrijheidstelling

De borgsom voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van een in hechtenis genomen persoon laat de persoon toe in voorlopige vrijheid gesteld te worden, mits betaling van een borgsom in geld. De borgsom wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas.

Procedure

De borgsom die wordt gevraagd voor de tijdelijke vrijlating van een verdachte moet gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas. Hiertoe moet het gevraagde bedrag gestort worden op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas, volgens de betaalinstructies meegedeeld door het Openbaar Ministerie.

Vrijgave borgsom

Het lot van de borgsom wordt meestal bepaald in de definitieve strafrechterlijke beschikking (vonnis of arrest).

  • ofwel wordt de borgtocht vrijgegeven, na aftrek van eventuele kosten en gerechtelijke boetes
  • ofwel verbeurt de borgsom aan de Belgische Staat, wanneer niet aan procedurele verplichtingen werd voldaan, of de betrokkene zich onttrekt aan de strafuitvoering.

Indien de rechter de bestemming van de borgtocht niet bepaald heeft, is het akkoord van het Parket nodig voor de vrijgave.