Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen

De gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF) zijn institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming als bedoeld in artikel 286, § 1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

De GVBF's zijn institutionele beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (BEVAK) die uitsluitend investeren in vastgoed (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2016). Beleggen in een GVBF is uitsluitend voorbehouden voor in aanmerking komende institutionele en professionele beleggers.

Elk GVBF moet zich, alvorens zijn werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven op een lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 RAADPLEEG DE GVBF-LIJST (PDF, 614.62 KB) Raadpleeg de FAQ (THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)

Hoe inschrijven?

De aanvraag tot inschrijving van een GVBF1 moet gepaard gaan met een volledig dossier.

Controle

PROCEDURE

De controle van de FOD slaat niet op de solvabiliteit en de goede afloop van de verbintenissen van de GVBF’s ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving van de bepalingen van de wet en van het koninklijk besluit voor fiscale doeleinden.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 291, § 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de GVBF’s van de bepalingen van de voornoemde wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF’s).

Op verzoek van de FOD Financiën bezorgen de GVBF's alle inlichtingen en stukken over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor het toezicht.

Op grond van de artikelen 289 van de wet van 19 april 2014 en 3 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de GVBF’s op de lijst van de GVBF’s wanneer ze  hierom verzoeken. 

Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009 is de Algemene Administratie van de Thesaurie onder meer belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en met de controle op de financiële instellingen, waaronder de GVBF's, zoals toegekend door de wet of de reglementering.

Indien na de inschrijving de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk vaststelt ondanks een gemotiveerde aanmaning die naar het betreffende GVBF werd verstuurd met het verzoek de voormelde wet en het voormelde koninklijk besluit na te leven, en indien het GVBF aan deze vastgestelde inbreuken geen einde heeft gemaakt binnen de door de administratie gestelde termijnen, schrapt de administratie het betreffende GVBF van de lijst op grond van artikel 6, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 9 november 2016. De schrapping heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de GVBF’s verliest.

GBVF-lijst

Raadpleeg de  GVBF-lijst (PDF, 614.62 KB).

Een vraag over de procedure tot inschrijving GVBF? Richt u tot registration.treasury@minfin.fed.be.