Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Institutionele AICB

De institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (institutionele AICB) hebben als uitsluitend doel de collectieve belegging in de beleggingscategorie van de financiële instrumenten en liquide middelen.

Zowel in het geval van een gemeenschappelijk beleggingsfonds als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) worden uitsluitend professionele of institutionele beleggers toegelaten om te beleggen in een institutionele AICB.

De institutionele AICB moet voor haar inschrijving op de lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden en die van de door haar ingerichte compartimenten een aanvraag indienen. De institutionele AICB mag haar werkzaamheden pas aanvatten nadat zij bevestiging heeft ontvangen van deze inschrijving.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (zie onder andere artikel 185bis van het WIB 92).

 RAADPLEEG DE LIJST VAN INSTUTIONELE AICB (PDF, 671.11 KB) RAADPLEEG DE FAQ 

Hoe inschrijven?

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten1 moet gepaard gaan met een volledig dossier en per mail verstuurd worden. Het dossier bij de aanvraag tot inschrijving moet de volgende documenten bevatten:

  • in het geval van een fonds
    1. een kopie van het beheersreglement
    2. een document waaruit de benoeming van de beheermaatschappij blijkt
  • Zowel voor een fonds als voor een beleggingsvennootschap
    1. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt

​Voor compartimenten van een fonds of beleggingsvennootschap die werden ingericht na inschrijving van de institutionele AICB (reeds ingeschreven), moeten voornoemde documenten worden voorgelegd, indien zij na oprichting van de compartimenten het voorwerp uitmaken van een of meerdere wijzigingen.

Controle

PROCEDURE

De controle van de FOD slaat niet op de solvabiliteit en de goede afloop van de verbintenissen van de institutionele AICB's ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving van de bepalingen van de wet en van het koninklijk besluit.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 291, § 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de institutionele AICB's van de bepalingen van de voornoemde wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014.

Op grond van dezelfde bepaling bezorgen de institutionele AICB's, op verzoek van de FOD Financiën, alle inlichtingen en stukken over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor het toezicht.

Op grond van de artikelen 289 van de wet van 19 april 2014 en 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de institutionele AICB’s op de lijst van de institutionele AICB’s wanneer ze hierom verzoeken. 

Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009 wordt de Algemene Administratie van de Thesaurie onder meer belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en met de controle op de financiële instellingen, waaronder de institutionele AICB’s,  zoals toegekend door de wet of de reglementering.

Indien na de inschrijving de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk vaststelt ondanks een gemotiveerde aanmaning die naar de betreffende institutionele AICB werd verstuurd om haar te verzoeken de voormelde wet en het voormelde koninklijk besluit na te leven, en indien de institutionele AICB aan deze vastgestelde inbreuken geen einde heeft gemaakt binnen de door de administratie gestelde termijnen die in de aanmaningsbrief zijn vermeld, schrapt de administratie de betreffende institutionele AICB van de lijst op grond van artikel 6, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 7 december 2007. De schrapping heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de institutionele AICB’s verliest.

Lijst institutionele AICB

Raadpleeg de  AICB-lijst(This hyperlink opens a new window) (PDF, 671.11 KB).

Een vraag over de procedure tot inschrijving van institutionele AICB? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

1: De lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten, opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 2004, BS 18 december 2007