Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Private privaks

Private privaks zijn private alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, waarvan het uitsluitende doel de collectieve belegging is in financiële instrumenten uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, dat wil zeggen vennootschappen waarvan de aandelen niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (zie artikel 298 en volgende van de wet van 19 april 2014). De private privak werd in 2003 opgericht met de bedoeling private investeringen, van Belgische of buitenlandse oorsprong, in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), meer bepaald in niet-beursgenoteerde vennootschappen, aan te moedigen.

De private privak maakt het voor Belgische of buitenlandse investeerders mogelijk om kapitalen te investeren via een beleggingsvennootschap, die een beperkt aantal investeerders telt en waarin de kapitalen professioneel en collectief beheerd worden zonder dat deze investering fiscaal benadeeld wordt ten overstaan van een rechtstreekse individuele investering.

Private privaks zijn investeringsvehikels waarbij de inschrijving op de rechten van deelneming is voorbehouden voor private beleggers, die voor minstens 25.000 euro inschrijven. Alvorens beleggingen te doen als private privak, moet de vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen. Deze verplichting geldt ook voor elk compartiment dat door de private privak wordt ingericht.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 RAADPLEEG DE LIJST VAN PRIVATE PRIVAKS (PDF, 677.35 KB) RAADPLEEG DE FAQ (THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)

Hoe inschrijven?

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van private privaks[1] moet gepaard gaan met een volledig dossier.

Controle

PROCEDURE

Op grond van artikel 305, §2, van de wet van 19 april 2014, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, bezorgen de private AICB's op verzoek de FOD Financiën alle inlichtingen en stukken over hun organisatie, werking en verrichtingen, inclusief het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor het toezicht. 

De controle van de FOD Financiën slaat niet op de solvabiliteit en de goede afwikkeling van de verbintenissen van de private privak ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving, voor fiscale doeleinden, van de bepalingen van de wet en van het besluit.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 305 §2 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën inzonderheid belast met het controleren van de naleving door de private privaks van de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn.

Op grond van artikel 302 van de wet van 19 april 2014, gewijzigd door de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie en artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007, is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de private privaks op de lijst van de private privaks die hierom verzoeken. Overeenkomstig artikel 7 van het Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009, wordt de Algemene Administratie van de Thesaurie in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en de controle op financiële instellingen verleend door de wet of de reglementering en dus in het bijzonder van de private privaks.

Indien de Algemene Administratie van de Thesaurie na de inschrijving, een inbreuk vaststelt op de bepalingen en de verplichtingen betreffende de private privak zoals opgenomen in de voornoemde wet van 19 april 2014 of het voornoemd besluit van 23 mei 2007 die de private privak niet heeft verholpen, schrapt de Administratie de betrokken private privak van de lijst van de private privaks op grond van artikel 185bis van het WIB92 en van artikel 10 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007. Deze schrapping heeft tot gevolg dat de betrokken vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de private privaks, verliest.

Lijst private privaks

Raadpleeg de  lijst private privaks (PDF, 677.35 KB).

Een vraag over de procedure tot inschrijving van een private privak? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be.


Fiscaliteit van de private privaks

Het valt niet onder de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Thesaurie om vragen omtrent fiscale zaken te behandelen.

Voor fiscale vragen, kunnen de private privaks zich richten tot hun bevoegd belastingkantoor waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn in MyMinfin of in de Kantorengids.

Voor vragen gerelateerd aan het gebruik van Belcotax-on-web (= e-service waarmee attesten naar de FOD Financiën worden verstuurd), nodigen wij u uit om volgende link te raadplegen.

Betreffende de belastingvermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak, gelieve de volgende documenten raad te plegen:


[1] De inschrijvingsprocedure voor private privaks wordt geregeld door artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak.