Gehandicapte personen

Vermindering voor "gehandicapte personen"

 • Ik ben gehandicapt, en/of mijn gezin telt een gehandicapte persoon. Kan ik een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen?

  Als u of iemand van uw gezin als gehandicapte is erkend, kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen voor de woning die u betrekt, als eigenaar of als huurder.

  Een persoon wordt als gehandicapte aangemerkt, indien, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet
  • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66 % blijvend lichamelijk of  arbeidsongeschikt is verklaard.

  U moet uw hoedanigheid van gehandicapte persoon aantonen door:

  • een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, of
  • elk ander document, zoals een kopie van een gerechtelijke beslissing, die bewijst dat u onder één van de door de wet omschreven categorieën valt
 • Hoeveel bedraagt de vermindering van de onroerende voorheffing voor "gehandicapte personen"?

  Het bedrag van de vermindering varieert naargelang uw gezinstoestand.

  U of uw partner zijn erkend als gehandicapte persoon

  • U bent alleenstaande: u krijgt van een vermindering van 125 euro.
  • U bent gehuwd of wettelijk of feitelijk samenwonend:
   • Indien één van u beiden als gehandicapte persoon is erkend, dan krijgt u een vermindering van 250 euro
   • Indien u beiden als gehandicapte persoon bent erkend, dan krijgt u een vermindering van 375 euro (250 euro + 125 euro).

  U heeft één of meerdere personen ten laste (bijvoorbeeld een kind) van uw gezin, die erkend zijn als gehandicapte persoon

  U krijgt een vermindering van 250 euro per betrokken persoon (kind).
  Opgelet! Het gaat om dezelfde vermindering als deze voor "gezinslasten".

  Uw gezin telt één of meerdere andere personen die als gehandicapte persoon zijn erkend en die niet ten laste zijn van uw gezin (bijvoorbeeld uw broer)

  U krijgt een vermindering van 125 euro per betrokken persoon.

  Voorbeeld:
  Jan woont samen met Ann. Zij hebben een zoon, Piet, ten laste. Ann en Piet zijn erkend als gehandicapte personen. Hun vermindering van onroerende voorheffing bedraag 250 euro + 250 euro = 500 euro.

 • Ik ben huurder van de woning die ik betrek. Hoe zit het dan met de vermindering?

  De vermindering van onroerende voorheffing kan zowel door u als door de eigenaar worden aangevraagd.

  In alle gevallen wordt de vermindering toegekend aan de eigenaar van de woning. U kunt nochtans het bedrag ervan aftrekken van de huurprijs, zonder dat de eigenaar dit kan weigeren.

 • Hoe kan ik de vermindering voor "gehandicapte personen" krijgen?

  Wenst u de vermindering voor "gehandicapte personen" te bekomen voor een woning die u pas heeft betrokken?

  Stelt u vast dat u aan de voorwaarden voldoet om een vermindering voor "gehandicapte personen" te krijgen voor een woning die u reeds betrok maar waarvoor u nooit een aanvraag indiende?

  Zend dan het formulier 179.1. RW, ingevuld, gedateerd en ondertekend, per gewone brief of per e-mail, aan uw Dienst Onroerende Voorheffing. Het adres vindt u op de keerzijde van uw aanslagbiljet.

  Bij het formulier moet u de volgende documenten voegen:

  • een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, of
  • elk ander document, zoals een kopie van een gerechtelijke beslissing, die bewijst dat u onder één van de door de wet omschreven categorieën valt.

  Opgelet! De eerste vermindering voor "gehandicapte personen" wordt nooit automatisch toegekend door de fiscale administratie!