Gezinslasten

Vermindering voor gezinslasten

 • Onder welke voorwaarden kan ik een vermindering krijgen voor "gezinslasten"?

  U heeft recht op een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning die u betrekt als eigenaar of als huurder indien uw gezin de volgende personen telt:

  • minstens twee kinderen in leven (zie hierna), en/of
  • een gehandicapte persoon, en/of
  • een andere persoon ten laste, die deel uitmaakt van uw familie, of de familie van uw echtgenoot of wettelijk of feitelijk samenwonende (bijvoorbeeld een bejaarde ouder)

  De kinderen in leven moeten met uw gezin verbonden zijn op 1 januari van het jaar. Het kan gaan om:

  • uw eigen kinderen
  • een kind van een vorige verbintenis, kinderen in co-ouderschap inbegrepen, ongeacht of ze fiscaal ten laste zijn of niet

  Voor de kinderen in co-ouderschap: het bestaan van het gezamenlijk ouderlijk gezag en de gelijkmatige huisvesting moeten worden aangetoond:

  • hetzij op grond van een uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen en dat zij bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen
  • hetzij op grond van een uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen
  • hetzij op grond van een overeenkomst, tot stand gekomen ten gevolge van een vrijwillige bemiddeling gevoerd door een bemiddelaar erkend door de Commissie bedoeld in artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen en dat zij bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen.
 • Hoeveel bedraagt de vermindering van de onroerende voorheffing voor "gezinslast"?

  Het bedrag van de vermindering varieert volgens uw familiale toestand.

  Persoon ten laste Bedrag van de vermindering
  Kinderen ten laste 125 euro per kind
  Gehandicapte persoon (kind inbegrepen) ten laste 250 euro per gehandicapte persoon (kind) *
  Kinderen onderworpen aan het gezamenlijk ouderlijk gezag waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de ouders (co-ouderschap) 62,50 euro per kind
  Kinderen onderworpen aan het gezamenlijk ouderlijk gezag waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de ouders (co-ouderschap) 125 euro per kind *
  Een andere persoon ten laste, die deel uitmaakt van uw familie, of de familie van uw echtgenoot of wettelijk of feitelijk samenwonende (bijvoorbeeld een bejaarde ouder) 125 euro per persoon

  * Opgelet! Het gaat om dezelfde vermindering als deze voor "gehandicapte persoon".

 • Ik ben huurder van de woning die ik betrek. Hoe zit het dan met de vermindering?

  De vermindering van onroerende voorheffing kan zowel door u als door de eigenaar worden aangevraagd.

  In alle gevallen wordt de vermindering toegekend aan de eigenaar van de woning. U kunt nochtans het bedrag ervan aftrekken van de huurprijs, zonder dat de eigenaar dit kan weigeren.

 • Hoe kan ik een vermindering van de onroerende voorheffing voor "gezinslasten" krijgen?

  Wenst u de vermindering voor "gezinslasten" te bekomen voor een woning die u pas heeft betrokken?

  Stelt u vast dat u aan de voorwaarden voldoet om een vermindering voor "gezinslasten" te krijgen voor een woning die u reeds betrok maar waarvoor u nooit een aanvraag indiende?

  Zend dan het formulier 179.1. RW, ingevuld, gedateerd en ondertekend, per gewone brief of per e-mail, aan uw Dienst Onroerende Voorheffing. Het adres vindt u op de keerzijde van uw aanslagbiljet.

  Als u een gehandicapte persoon (kind inbegrepen) vermeldt, moet u bij het formulier de volgende documenten voegen:

  • een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, of
  • elk ander document, zoals een kopie van een gerechtelijke beslissing, die bewijst dat u onder één van de door de wet omschreven categorieën valt.

  Opgelet! De eerste vermindering voor "gezinslasten" wordt nooit automatisch toegekend door de fiscale administratie!