Betalingsproblemen

Problemen met het betalen van mijn belastingen en andere schulden bij de FOD Financiën

 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën tijdelijk niet kan betalen?

  U vindt meer informatie bij de vragen over de betaling van belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën.

 • Kan ik terug beginnen met een afbetalingsplan dat eerder stopgezet werd?

  Hebben wij uw afbetalingsplan stopgezet omdat u zich niet hield aan de gemaakte afspraken door het bedrag dat u elke maand moest betalen niet of te laat te betalen? Wilt u nu toch doorgaan met het afbetalingsplan? 

  Neem dan contact op met uw team invordering

 • Wat zijn mijn opties als ik mijn schulden ook op lange termijn niet kan betalen?

  We kunnen u helpen als u kunt aantonen dat u uw belastingen ook op lange termijn niet kunt betalen (niet binnen een periode van 12 maanden na de uiterste betaaldatum van uw schuld). We hebben het dan over structurele betalingsproblemen. Als u zich in die situatie bevindt, kunt u gebruik maken van verschillende procedures:

  De administratieve schuldenregeling (ASR)

  Dit is een proecure voor burgers en ondernemingen met structurele betaalproblemen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt vooral schulden bij de FOD Financiën. U hebt dus geen andere belangrijke schulden nog niet betaald.
  • We hebben een afbetalingsplan geweigerd omdat uit ons onderzoek bleek dat u niet zou kunnen betalen binnen de 12 maanden na het ontstaan van de nieuwste schuld.
  • Uw schulden hebben niet te maken met onderhoudsgeld. Daarvoor kunnen we sowieso geen administratieve schuldenregeling toestaan. 

  Wat is mogelijk met een administratieve schuldenregeling?

  We kunnen een extra betalingstermijn toestaan, tot maximaal 60 maanden na ontvangst van uw verzoek. We kunnen dan bijvoorbeeld ook nalatigheidsinteresten laten vallen.

  Wat moet u doen om een administratieve schuldenregeling te krijgen?

  Nadat we uw aanvraag voor een afbetalingsplan onderzocht hebben, zullen wij met u contact opnemen als u in aanmerking komt. We zullen u dan informeren over de te volgen procedure. U kunt een administratieve schuldenregeling dus niet zelf aanvragen.

  De wettelijke alternatieven

  Ook in de wet staan een aantal procedures die burgers en ondernemingen met structurele betalingsproblemen kunnen helpen: 

  • De collectieve schuldenregeling voor burgers die naast schulden bij de FOD Financiën ook belangrijke schulden in de privésector hebben. De collectieve schuldenregeling zorgt ervoor dat alle schuldeisers samen (en onder gerechtelijk toezicht) bijdragen tot de oplossing van uw betalingsprobleem. Meer info over de collectieve schuldenregeling vindt u in deze brochure van de FOD Economie.
  • De insolventieprocedures (waaronder de gerechtelijke reorganisatie) die ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden bieden om het faillissement te vermijden. 

  Het onbeperkt uitstel van invordering

  In uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten om een deel van uw schulden te laten vallen. Dat noemen we een onbeperkt uitstel van invordering.

 • Wat is een onbeperkt uitstel van invordering en wat zijn de voorwaarden?

  Het kan gebeuren dat u uw schulden ook op lange termijn niet kunt betalen (niet binnen een periode van meer dan 12 maanden na de uiterste betaaldatum van uw schulden). 

  In uitzonderlijke gevallen kan de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum beslissen om een deel van uw schulden te laten vallen. Dat is het onbeperkt uitstel van invordering

  Om onbeperkt uitstel te krijgen, moet u een privépersoon zijn die:

  • geen collectieve schuldenregeling heeft,
  • niet in een faillissementsprocedure zit,
  • niet in een gerechtelijke reorganisatie zit.

  Onder welke voorwaarden kunt u onbeperkt uitstel van invordering krijgen?

  Omdat dit een uitzonderlijke maatregel is, komt u alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking:

  • U moet 'ongelukkig en te goeder trouw' zijn, dat wil zeg zeggen dat u uw schulden ook op lange termijn niet kunt betalen, zonder dat u zelf uw insolventie organiseert.
  • U mag in de vijf jaar voor uw verzoek geen besluit tot onbeperkt uitstel gekregen hebben.
  • U moet de voorwaarden respecteren die we in het besluit opnemen, waaronder een bepaald bedrag betalen binnen de afgesproken termijn.

  Voor welke schulden kunt u onbeperkt uitstel krijgen?

  U kunt onbeperkt uitstel vragen voor de personenbelastingen en btw (inclusief verhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten), op voorwaarde dat die belastingen niet betwist worden of niet het gevolg zijn van fiscale fraude. 

 • Hoe vraag ik een onbeperkt uitstel van invordering?

  Om onbeperkt uitstel van invordering te krijgen, moet u uw aanvraag aangetekend versturen naar de directeur van uw Regionaal Invorderingscentrum.

  U moet in die aanvraag het volgende vernoemen:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • uw team invordering
  • uw artikelnummer(s): u vindt het op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) of aanslagbiljetten
  • uw (oude) btw-nummer als in uw aanvraag een btw-schuld is opgenomen
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand (uw inkomsten, uitgaven, financiële moeilijkheden, enzovoort)

  We sturen u nadien een ontvangstbevestiging. Hou die goed bij.

  Om u te helpen bij het schrijven van uw aanvraag, kunt u het aanvraagformulier downloaden of het aanvragen bij uw team invordering.

  Wat zijn de gevolgen van uw vraag om onbeperkt uitstel?

  Vanaf het moment dat uw vraag verstuurd wordt tot de uiteindelijke beslissing is genomen, kunnen we u niet dwingen de schulden die u in uw verzoek hebt opgenomen te betalen.

  Het Team Invordering kan wel bepaalde maatregelen nemen, zoals:

  • De verjaring van uw schulden voorkomen (bijvoorbeeld door een gerechtsdeurwaarder te vragen u te dagvaarden of u een dwangbevel te bezorgen).
  • Mogelijke belastingteruggaves of btw-kredieten inhouden.
  • Overgaan tot bewarend beslag.
  • Een hypothecaire inschrijving nemen op uw onroerend goed.

  Wanneer en hoe krijgt u de beslissing?

  In principe ontvangt u binnen zes maanden na ontvangst van uw aanvraag een gemotiveerde beslissing per aangetekende brief.

  Als die beslissing positief is, wordt het onbeperkte uitstel van invordering van uw belastingen definitief, maar alleen als u voldoet aan de voorwaarden die de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum in deze beslissing gesteld heeft (inclusief de betaling van een bepaald bedrag binnen een bepaalde termijn).

  Kunt u het onbeperkt uitstel van invordering verliezen?

  U verliest onmiddellijk het voordeel van het onbepaalde uitstel in de volgende gevallen:

  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden die de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum in zijn beslissing opgenomen heeft (bijvoorbeeld als u het vastgestelde bedrag niet betaalt).
  • Als u valse verklaringen afgelegd hebt om het onbeperkt uitstel te krijgen.
  • Als u uw eigen insolventie georganiseerd hebt.

  Het verlies is automatisch, dus u ontvangt geen enkele melding om u op de hoogte te brengen.

  Het Team Invordering kan u dan vragen om uw belastingen te betalen of alle middelen gebruiken om u te dwingen die te betalen.

  Wat als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum?

  Dan kunt u de beslissing aanvechten door binnen de maand schriftelijk bezwaar in te dienen. Stuur uw bezwaar naar:

  FOD Financiën
  Beroepscommissie 'Onbeperkt uitstel van invordering'
  Koning Albert II-laan 33 bus 44
  1030 Brussel

  Binnen de drie maanden na ontvangst van uw bezwaar, neemt de commissie een beslissing. U krijgt die met een aangetekende brief. Die nieuwe beslissing is definitief, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt. 

 • Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

  De vrijstelling van nalatigheidsinteresten is een gunstmaatregel voor mensen met ernstige financiële moeilijkheden. De gewestelijke directeur kan beslissen om de nalatigheidsinteresten te laten vallen onder bepaalde voorwaarden die u heel precies zult moeten volgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u zich heel precies zult moeten houden aan een afbetalingsplan. 

  Hoe kunt u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten aanvragen?

  U moet een brief sturen naar de gewestelijke directeur om te vragen de nalatigheidsinteresten niet te hoeven betalen. In die brief moet staan:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • uw team invordering
  • het artikelnummer van uw belasting (dat u vindt op uw belastingberekening, betaalbericht of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

  Als de gewestelijke directeur weigert de nalatigheidsinteresten te laten vallen, krijgt u een gemotiveerde beslissing. U kunt die beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.