Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Private startersprivaks

De private startersprivak is een nieuw statuut van de private AICB dat werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende publieke startersfondsen en private startersprivaks.

De oprichting van deze specifieke categorie van private privak heeft tot doel investeringen in jonge ondernemingen, met andere woorden "start-ups", aan te moedigen. Het is dus de bedoeling de financiering en groei van niet-beursgenoteerde innoverende bedrijven te stimuleren.

De inschrijving op hun effecten is voorbehouden aan particuliere beleggers voor een bedrag van ten minste 25.000 euro.

Net als de private privaks, kan de private startersprivak verschillende categorieën aandelen in zijn vermogen creëren, die elk overeenstemmen met een compartiment.

Private startersprivaks zijn ook onderworpen aan een inschrijvingsplicht bij de FOD Financiën.

 RAADPLEEG DE LIJST VAN PRIVATE startersPRIVAKS (PDF, 377.24 KB)  FAQ ICB (PDF, 212.13 KB)

Hoe inschrijven?

Een private privak die opteert voor het statuut van een private startersprivak moet, alvorens zijn activiteit aan te vatten, de inschrijving aanvragen bij de FOD Financiën, overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de publieke startersfondsen en de private startersprivaks.

Bij de oprichting van één of meerdere compartimenten moet de private startersprivak eveneens een aanvraag tot inschrijving indienen bij de FOD Financiën.

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van private startersprivaks moet gepaard gaan met een volledig dossier.

Controle

PROCEDURE

Op grond van artikel 305, §2, van de wet van 19 april 2014, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, bezorgen de private AICB's op verzoek de FOD Financiën alle inlichtingen en documenten met betrekking tot hun organisatie, werking en verrichtingen, met inbegrip van de aard van de gedane investeringen, die nodig zijn voor de controle.

De controle van de FOD Financiën slaat niet op de solvabiliteit en de goede afwikkeling van de verbintenissen van de private startersprivak ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving, voor fiscale doeleinden, van de bepalingen van de voornoemde wet en van het besluit.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Overeenkomstig artikel 305 §2 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën onder meer belast met het toezicht op de naleving door de private startersprivaks van de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 is de FOD Financiën belast met de inschrijving van de private startersprivaks, die hierom verzoeken, op de lijst van de private startersprivaks. Overeenkomstig artikel 7 van het organiek koninklijk besluit van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009, wordt de Algemene Administratie van de Thesaurie in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden in verband met de financiële reglementering en het toezicht op financiële instellingen die door de wet of de reglementering zijn aangewezen, en dus in het bijzonder van de private startersprivaks.

Indien de Algemene Administratie van de Thesaurie na de inschrijving een inbreuk vaststelt op de bepalingen en de verplichtingen betreffende de private startersprivak zoals opgenomen in de wet van 19 april 2014 , in het koninklijk besluit van 23 mei 2007 of in het koninklijk besluit van 5 maart 2017, die de private startersprivak niet heeft verholpen, schrapt de Administratie de betrokken private startersprivak van de lijst van de private privak. Deze schrapping heeft tot gevolg dat de betrokken vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de private startersprivaks, verliest.

Lijst private startersprivaks

Raadpleeg de  lijst private startersprivaks (PDF, 377.24 KB).

Een vraag over de procedure tot inschrijving van een private startersprivak? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be.